Hand: Main Hand, NRS GD55/52

Name
Main Hand
Manuscript
NRS GD55/52
Script
Unspecified
Scribe
Unspecified
Date
None
Place
None
A

A. Main Hand

A. Main Hand

A. Main Hand
a, with head

a, with head. Main Hand

a, with head. Main Hand

a, with head. Main Hand

a, with head. Main Hand

a, with head. Main Hand

a, with head. Main Hand
b

b. Main Hand

b. Main Hand

b. Main Hand

b. Main Hand

b. Main Hand

b. Main Hand
c

c. Main Hand

c. Main Hand

c. Main Hand

c. Main Hand

c. Main Hand

c. Main Hand
C

C. Main Hand

C. Main Hand
d

d. Main Hand

d. Main Hand

d. Main Hand

d. Main Hand

d. Main Hand

d. Main Hand
D

D. Main Hand

D. Main Hand

D. Main Hand
e

e. Main Hand

e. Main Hand

e. Main Hand

e. Main Hand

e. Main Hand

e. Main Hand
f

f. Main Hand

f. Main Hand

f. Main Hand

f. Main Hand
g

g. Main Hand

g. Main Hand

g. Main Hand

g. Main Hand

g. Main Hand

g. Main Hand
G

G. Main Hand

G. Main Hand
h

h. Main Hand

h. Main Hand

h. Main Hand

h. Main Hand
i

i. Main Hand

i. Main Hand

i. Main Hand
I

I. Main Hand
l

l. Main Hand

l. Main Hand

l. Main Hand

l. Main Hand

l. Main Hand

l. Main Hand
L

L. Main Hand
m

m. Main Hand

m. Main Hand

m. Main Hand

m. Main Hand
M

M. Main Hand

M. Main Hand

M. Main Hand

M. Main Hand

M. Main Hand
n

n. Main Hand

n. Main Hand

n. Main Hand

n. Main Hand

n. Main Hand

n. Main Hand
N

N. Main Hand

N. Main Hand
o

o. Main Hand

o. Main Hand

o. Main Hand

o. Main Hand

o. Main Hand

o. Main Hand
O

O. Main Hand
p

p. Main Hand

p. Main Hand

p. Main Hand

p. Main Hand
P

P. Main Hand
q

q. Main Hand

q. Main Hand

q. Main Hand
r, 2-shaped

r, 2-shaped. Main Hand
r

r. Main Hand

r. Main Hand

r. Main Hand

r. Main Hand

r. Main Hand

r. Main Hand
R

R. Main Hand

R. Main Hand

R. Main Hand
s, long

s, long. Main Hand

s, long. Main Hand

s, long. Main Hand

s, long. Main Hand

s, long. Main Hand

s, long. Main Hand

s, long. Main Hand

s, long. Main Hand
S

S. Main Hand
t

t. Main Hand

t. Main Hand

t. Main Hand

t. Main Hand
T

T. Main Hand
u

u. Main Hand

u. Main Hand

u. Main Hand

u. Main Hand

u. Main Hand

u. Main Hand
hyphen

hyphen. Main Hand
v

v. Main Hand
w

w. Main Hand
W

W. Main Hand

W. Main Hand
x

x. Main Hand

x. Main Hand

x. Main Hand
y

y, straight. Main Hand
7

7. Main Hand

7. Main Hand

7. Main Hand

7. Main Hand

7. Main Hand
., punctus

., punctus. Main Hand

., punctus. Main Hand

., punctus. Main Hand

., punctus. Main Hand
common horizontal

abbrev, common horizontal. Main Hand

abbrev, common horizontal. Main Hand

abbrev, common horizontal. Main Hand

abbrev, common horizontal. Main Hand

abbrev, common horizontal. Main Hand
common vertical

abbrev, common vertical. Main Hand

abbrev, common vertical. Main Hand

abbrev, common vertical. Main Hand
con

abbrev. stroke, con -- 9-shaped. Main Hand

abbrev. stroke, con -- 9-shaped. Main Hand

abbrev. stroke, con -- 9-shaped. Main Hand
episcop-us/-o

abbrev, episcopus. Main Hand

abbrev, episcopus. Main Hand
per

per. Main Hand

per. Main Hand

per. Main Hand
pre

abbrev, pre. Main Hand

abbrev, pre. Main Hand

abbrev, pre. Main Hand

abbrev, pre. Main Hand
qua

abbrev, qua. Main Hand
que

abbrev, que. Main Hand
quod

abbrev, quod. Main Hand

abbrev, quod. Main Hand
-ra

abbrev, -ra. Main Hand
-ur

abbrev, -ur. Main Hand
-us

us, -us. Main Hand

us, -us. Main Hand

us, -us. Main Hand

us, -us. Main Hand
Ae

Ae. Main Hand
ct

ligature -- ct. Main Hand

ligature -- ct. Main Hand
de

ligature -- de. Main Hand

ligature -- de. Main Hand

ligature -- de. Main Hand

ligature -- de. Main Hand

ligature -- de. Main Hand
fi

ligature -- fi. Main Hand
pp

pp. Main Hand

pp. Main Hand
ss

ss. Main Hand

ss. Main Hand

ss. Main Hand
st

ligature -- st. Main Hand

ligature -- st. Main Hand

ligature -- st. Main Hand

ligature -- st. Main Hand
ti

ti. Main Hand

ti. Main Hand

ti. Main Hand

ti. Main Hand

ti. Main Hand
superscript

superscript. Main Hand

superscript. Main Hand