Hand: Main Hand, NRS GD45/13/262

Name
Main Hand
Manuscript
NRS GD45/13/262
Script
Unspecified
Scribe
Unspecified
Date
None
Place
None
A

A. Main Hand

A. Main Hand

A. Main Hand
a, with head

a, with head. Main Hand

a, with head. Main Hand

a, with head. Main Hand

a, with head. Main Hand

a, with head. Main Hand

a, with head. Main Hand
a, without head

a, without head. Main Hand
b

b. Main Hand

b. Main Hand

b. Main Hand

b. Main Hand

b. Main Hand
B

B. Main Hand
c

c. Main Hand

c. Main Hand
C

C. Main Hand

C. Main Hand

C. Main Hand

C. Main Hand

C. Main Hand
d

d. Main Hand

d. Main Hand

d. Main Hand

d. Main Hand

d. Main Hand

d. Main Hand
D

D. Main Hand

D. Main Hand

D. Main Hand

D. Main Hand
e

e. Main Hand

e. Main Hand

e. Main Hand

e. Main Hand

e. Main Hand

e. Main Hand

e. Main Hand
E

E. Main Hand

E. Main Hand
f

f. Main Hand

f. Main Hand

f. Main Hand

f. Main Hand

f. Main Hand
g

g. Main Hand

g. Main Hand

g. Main Hand

g. Main Hand

g. Main Hand
G

G. Main Hand
i

i. Main Hand

i. Main Hand

i. Main Hand

i. Main Hand

i. Main Hand

i. Main Hand
I

I. Main Hand

I. Main Hand
l

l. Main Hand

l. Main Hand

l. Main Hand

l. Main Hand

l. Main Hand

l. Main Hand
L

L. Main Hand
m

m. Main Hand

m. Main Hand

m. Main Hand

m. Main Hand

m. Main Hand

m. Main Hand
M

M. Main Hand
n

n. Main Hand

n. Main Hand

n. Main Hand

n. Main Hand

n. Main Hand
o

o. Main Hand

o. Main Hand

o. Main Hand

o. Main Hand

o. Main Hand
p

p. Main Hand

p. Main Hand
P

P. Main Hand
q

q. Main Hand

q. Main Hand

q. Main Hand
Q

Q. Main Hand

Q. Main Hand

Q. Main Hand
r, 2-shaped

r, 2-shaped. Main Hand

r, 2-shaped. Main Hand

r, 2-shaped. Main Hand
r

r. Main Hand

r. Main Hand

r. Main Hand

r. Main Hand

r. Main Hand

r. Main Hand
R

R. Main Hand

R. Main Hand
s, long

s, long. Main Hand

s, long. Main Hand

s, long. Main Hand

s, long. Main Hand

s, long. Main Hand

s, long. Main Hand

s, long. Main Hand
s, round

s, round. Main Hand

s, round. Main Hand

s, round. Main Hand

s, round. Main Hand

s, round. Main Hand
S

S. Main Hand
t

t. Main Hand

t. Main Hand

t. Main Hand

t. Main Hand

t. Main Hand

t. Main Hand

t. Main Hand

t. Main Hand

t. Main Hand
T

T. Main Hand

T. Main Hand

T. Main Hand
u

u. Main Hand

u. Main Hand

u. Main Hand

u. Main Hand

u. Main Hand
U

U. Main Hand
v

v. Main Hand

v. Main Hand

v. Main Hand
W

W. Main Hand
x

x. Main Hand

x. Main Hand
y

y, straight. Main Hand

y, straight. Main Hand
7

7. Main Hand

7. Main Hand

7. Main Hand

7. Main Hand

7. Main Hand
., punctus

., punctus. Main Hand

., punctus. Main Hand

., punctus. Main Hand

., punctus. Main Hand

., punctus. Main Hand
./, punctus elevatus

./, punctus elevatus. Main Hand

./, punctus elevatus. Main Hand
christ-us/-ti

abbrev, christus. Main Hand
common horizontal

abbrev, common horizontal. Main Hand

abbrev, common horizontal. Main Hand

abbrev, common horizontal. Main Hand

abbrev, common horizontal. Main Hand

abbrev, common horizontal. Main Hand
common vertical

abbrev, common vertical. Main Hand

abbrev, common vertical. Main Hand

abbrev, common vertical. Main Hand

abbrev, common vertical. Main Hand

abbrev, common vertical. Main Hand

abbrev, common vertical. Main Hand

abbrev, common vertical. Main Hand

abbrev, common vertical. Main Hand

abbrev, common vertical. Main Hand

abbrev, common vertical. Main Hand
per

per. Main Hand
pre

abbrev, pre. Main Hand

abbrev, pre. Main Hand

abbrev, pre. Main Hand

abbrev, pre. Main Hand
pro

pro. Main Hand
-rum

-eorum. Main Hand

-eorum. Main Hand

-eorum. Main Hand
-us

us, -us. Main Hand

us, -us. Main Hand

us, -us. Main Hand
accent

accent. Main Hand

accent. Main Hand

accent. Main Hand

accent. Main Hand
de

ligature -- de. Main Hand

ligature -- de. Main Hand

ligature -- de. Main Hand
pp

pp. Main Hand

pp. Main Hand
ss

ss. Main Hand

ss. Main Hand
st

ligature -- st. Main Hand

ligature -- st. Main Hand
ti

ti. Main Hand

ti. Main Hand
superscript

superscript. Main Hand

superscript. Main Hand

superscript. Main Hand